Komfort

Sicherheit

Dynamik

Zaštita podataka

Vaši podaci su nam važni

1. Zaštita podataka na jednom mestu

Opšte napomene

Sledeće napomene daju jednostavan pregled o tome šta se dešava sa Vašim podacima o ličnosti kada posetite našu veb stranicu. Podaci o ličnosti su svi podaci koji mogu da identifikuju Vas lično. Detaljne informacije o temi zaštite podataka možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka u ovom tekstu.

Registracija podataka na našoj veb stranici

Ko je odgovoran za registraciju podataka na ovoj veb stranici?

Obradu podataka na ovoj veb stranici vrši operater veb stranice. Njegove kontakt podatke možete pronaći u impresumu ove veb stranice.

Kako registrujemo Vaše podatke?

Vaši podaci se registruju, s jedne strane, tako što nam ih Vi saopštavate. Ovde može da se radi npr. o podacima koje unesete u formular za kontakt.

Drugi podaci se registruju automatski prilikom posete veb stranici preko naših IT sistema. To su, pre svega, tehnički podaci (npr. internet pretraživač, operativni sistem ili vreme učitavanja stranice). Registracija ovih podataka vrši se automatski, čim uđete na našu veb stranicu.

Za šta koristimo Vaše podatke?

Jedan deo podataka se registruje da bi se obezbedilo funkcionisanje veb stranice bez grešaka. Drugi podaci mogu da se koriste za analizu Vašeg ponašanja kao korisnika.

Koja prava imate u vezi sa Vašim podacima?

U svakom trenutku imate pravo na besplatno obaveštenje o poreklu, primaocu i svrsi Vaših memorisanih podataka o ličnosti. Osim toga, imate pravo da zahtevate ispravku, blokadu ili brisanje ovih podataka. O tome i za dodatna pitanja o zaštiti podataka možete da se obratite na adresu navedenu u impresumu. Dalje, imate pravo na žalbe kod nadležnog nadzornog organa.

Alatke za analize i alatke trećih strana

Prilikom posete našoj veb stranici, Vaše ponašanje tokom pretraživanja može da bude analizirano za statističke svrhe. To se dešava pre svega sa kolačićima i takozvanim programima za analize. Analiza Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja biće po pravilu anonimna; ponašanje prilikom pretraživanja ne može da se dovede u vezu sa Vama. Možete da uputite prigovor na analizu ili da je sprečite nekorišćenjem određenih alatki. Detaljne informacije o tome možete pronaći u dalje navedenoj izjavi o zaštiti podataka.

Protiv ove analize možete da podnesete prigovor. O mogućnostima prigovora bićete informisani u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

2. Opšte napomene i informacije o obavezama

Zaštita podataka

Operateri ovih stranica veoma ozbiljno shvataju zaštitu Vaših podataka o ličnosti. Prema Vašim podacima o ličnosti odnosimo se poverljivo i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka kao i izjavom o zaštiti podataka.

Ako koristite ovu veb stranicu, registrovaće se razni podaci o ličnosti. Podaci o ličnosti su podaci koji mogu da identifikuju Vas lično. Priložena izjava o zaštiti podataka objašnjava koje podatke registrujemo i za šta ih koristimo. Takođe, objašnjava kako i u koje svrhe se to čini.

Ukazujemo na to da prenos podataka preko interneta (npr. prilikom komunikacije preko e-mail poruka) može da iskaže nedostatke po pitanju bezbednosti. Zaštita podataka od pristupa trećih lica, bez nedostataka, nije moguća.

Napomena u vezi sa odgovornom službom

Odgovorna služba za obradu podataka na veb stranici je:

VORWERK & SOHN GmbH & Co. KG
Obere Lichtenplatzer Str. 336
D-42287 Wuppertal
Telefon: +49 (0) 202 560 – 0
info@vorwerk-automotive.rs

Odgovorna služba je fizičko ili pravno lice koje odlučuje samostalno ili zajedno sa drugima o svrsi i sredstvima obrade podataka o ličnosti (npr. imena, e-mail adrese ili slično).

Povlačenje Vaše saglasnosti za obradu podataka

Veliki broj procesa za obradu podataka moguć je samo uz Vašu izričitu saglasnost. Već izdatu saglasnost možete da povučete u svakom trenutku. Za to je dovoljna neformalna e-mail poruka. Zakonitost obavljene obrade podataka do povlačenja saglasnosti ostaje netaknuta.

Pravo na žalbu kod nadležnog nadzornog organa

U slučaju kršenja prava na zaštitu podataka, imenovani ima pravo na žalbu kod nadležnog nadzornog organa. Nadležni nadzorni organ u pitanjima zaštite podataka je lice angažovano za zaštitu podataka u pokrajini/državi u kojoj naša kompanija ima sedište. Lista lica nadležnih za zaštitu podataka kao i njihovi kontakt podaci mogu se pronaći u ispod navedenom linku: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

SSL- odn. TLS-šifrovanje

Ova stranica koristi, iz bezbednosnih razloga i radi zaštite prenosa poverljivih sadržaja, kao na primer, porudžbine ili upita koje šaljete nama, kao operaterima stranice, SSL- odn. TLS-šifrovanje. Šifrovanu vezu prepoznaćete po tome što se traka adrese pretraživača menja sa „http://“ na „https://“ i na simbol katanca u traci pretraživača.

Ako je aktivirano SSL- odn. TLS-šifrovanje, onda podatke koje nam dostavljate, treća lica ne mogu da pročitaju.

Obaveštenje, blokada, brisanje

U okviru važećih zakonskih odredbi u svakom trenutku imate pravo na besplatno obaveštenje o Vašim memorisanim podacima o ličnosti, poreklu i primaocu i svrsi obrade podataka, i eventualno pravo na ispravku, blokadu ili brisanje ovih podataka. U vezi sa tim i daljim pitanjima o temi ličnih podataka možete u svakom trenutku da nam se obratite na adresi navedenoj u impresumu.

Registracija podataka na našoj veb stranici

Cookies

Internet stranice delimično koriste takozvane kolačiće. Kolačići neće nauditi Vašem računaru i ne sadrže viruse. Kolačići služe za to da naša ponuda bude povoljnija za korisnike, efektivnija i bezbednija. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se odlažu na Vašem računaru i koje Vaš pretraživač memoriše.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. “Session-Cookies”. Brišu se automatski po završetku Vaše posete. Drugi kolačići ostaju na Vašem krajnjem uređaju dok ih ne obrišete. Ovi kolačići nam omogućavaju da Vaš pretraživač prepoznamo prilikom sledeće posete.

Vaš pretraživač možete da podesite tako da budete informisani o postavljanju kolačića, da dozvolite kolačiće samo u pojedinačnim slučajevima, da dozvolite prijem kolačića za određene slučajeve ili da podesite generalno isključivanje kao i automatsko brisanje kolačića prilikom zatvaranja pretraživača. Prilikom deaktivacije kolačića može da bude ograničena funkcionalnost ove veb stranice.

Kolačići koji su neophodni za realizaciju elektronskog procesa komunikacije ili pripremu određenih funkcija koje želite (npr. funkcija potrošačke korpe), memorišu se na osnovu Čl. 6, stav 1, slovo f Uredbe Zakona o zaštiti podataka (DSGVO). Operater veb stranice ima opravdan interes za memorisanje kolačića za tehnički optimizovano stavljanje usluga na raspolaganje, bez grešaka. Ako se memorišu drugi kolačići (npr. kolačići za analizu Vašeg ponašanja prilikom pretraživanja), onda se isti obrađuju zasebno kao što je utvrđeno u ovoj izjavi o zaštiti podataka.

Server-Log-datoteke

Provajder stranice automatski registruje i memoriše informacije u takozvanim Server-Log-datotekama koje pretraživač automatski dostavlja nama. To su:

  • Tip i verzija pretraživača
  • Korišćeni operativni sistem
  • URL zapis
  • Host naziv računara kojem se pristupa
  • Vreme upita serveru
  • IP adresa

Spajanje ovih podataka sa drugim izvorima podatka se ne vrši.

Osnova za obradu podataka je Čl. 6, stav 1, slovo f DSGVO, koji dozvoljava obradu podataka za ispunjavanje ugovora ili predugovornih uslova.

Formular za kontakte

Ako nam upite šaljete preko formulara za kontakt, onda će Vaši podaci iz formulara za upite, uključujući kontakt podatke koje ste naveli radi obrade upita, biti sačuvani kod nas i za slučaj kasnijih pitanja. Ove podatke ne prosleđujemo bez Vašeg pristanka.

Obrada podataka unetih u formular za kontakt vrši se isključivo na osnovu Vašeg pristanka (Čl. 6, stav 1, slovo a DSGVO). Ovaj pristanak možete da povučete u svakom trenutku. Za to je dovoljno neformalno obaveštenje putem e-mail poruke. Zakonitost obavljenih procesa obrade podataka do povlačenja pristanka ostaje netaknuta.

Podaci koje ste uneli u formular za kontakt ostaju kod nas, dok ne budete zahtevali brisanje, dok ne povučete pristanak na čuvanje ili dok ne prestane svrha za čuvanje podataka (npr. po završetku obrade Vašeg upita). Nužne zakonske odredbe – posebno rokovi za čuvanje – ostaju netaknuti.

4. Plugins & Tools

IP anonimizacija

Na ovoj veb stranici smo aktivirali funkciju IP anonimizacije. Time se skraćuje Vaša IP adresa na Google-u u okviru država članica Evropske unije ili drugih država ugovornica Sporazuma o evropskom ekonomskom prostoru pre prenosa u SAD. Samo u izuzetnim slučajevima, puna IP adresa se prenosi na neki server Google-a u SAD i tamo se skraćuje. Po nalogu operatera ove veb stranice, Google će iskoristiti ove informacije da bi analizirao Vaše korišćenje veb stranice, da bi sastavio izveštaje o aktivnostima na veb stranici i da bi izvršio dodatne usluge u vezi sa korišćenjem veb stranice i interneta u odnosu prema operateru veb stranice. IP adresa koja je preneta u okviru Google Analytics sa Vašeg pretraživača, ne spaja se sa drugim podacima Google-a.

Dodatak za pretraživač (plugin)

Čuvanje kolačića možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem Vašeg softvera pretraživača; međutim, ukazujemo na to da u ovom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove veb stranice u punom obimu. Povrh toga možete da sprečite registraciju podataka koje su napravili kolačići i koji se odnose na Vaše korišćenje veb stranice (uključujući Vašu IP adresu) na Google-u, kao i obradu podataka od strane Google-a, tako što ćete preuzeti i instalirati Browser-Plugin (dodatak za pretraživač) koji je dostupan na sledećem linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Prigovor protiv registracije podataka

Registraciju Vaših podataka preko Google Analytics-a možete da sprečite tako što ćete kliknuti na sledeći link. Stavlja se Opt-Out-Cookie opcija, koja sprečava registraciju Vaših podataka prilikom budućih poseta ove veb stranice: deaktiviranje Google Analytics.

Više informacija o rukovanju podacima korisnika od strane Google Analytics možete pronaći u Google izjavi o zaštiti podataka: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Google veb fontovi

Ova stranica služi za jedinstven prikaz vrste fontova, takozvanih veb fontova, koje Google daje na raspolaganje. Prilikom otvaranja neke stranice, Vaš pretraživač učitava neophodne veb fontove u keš memoriju Vašeg pretraživača, da bi pravilno prikazivao tekstove i vrste pisma.

Za te svrhe potrebno je da pretraživač koji koristite, uspostavi vezu sa serverima Google-a. Tako Google dobija saznanja o tome da je naša veb stranica učitana preko Vaše IP adrese. Korišćenje Google veb fontova obavlja se u interesu jedinstvenog i prihvatljivog prikaza naših online ponuda. Ovo predstavlja opravdan interes u smislu čl. 6, stav 1, slovo f DSGVO.

Ako Vaš pretraživač ne podržava veb fontove, onda se koristi standardno pismo sa Vašeg računara. Dodatne informacije o Google veb fontovima možete pronaći na adresi: https://developers.google.com/fonts/faq i u izjavi o zaštiti podataka Google-a: https://www.google.com/policies/privacy/.